Ceny obedov

Od 1.9. 2019 podľa zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € / dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/ iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Školská jedáleň diétne stravovanie neposkytuje, žiaci, ktorí sú odkázaní na diétne stravovanie predložia potvrdenie od odborného lekára. Dotácia vo výške 1,20 € im bude podľa dochádzky poukázaná na účet.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Smernicou ŠJ na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výška poplatku za stravu podľa 3.finančného pásma

Na základe zápisného lístka sa žiak prihlasuje na stravovanie v školskej jedálni. Každý nový stravník musí mať zakúpený čip v hodnote 4 €, stravníkom ktorí čip vlastnia platí naďalej.

Ďalšou podmienkou je zálohová platba na stravovanie vo výške 20 €, ktorá bude použitá na vyrovnanie nevyhláseného obeda a ktorá musí byť zaplatená najneskôr do 15.08.2019.

I. stupeň: I.platba 8,80 € (doplatok 0,11/obed x 20 dni x 4 mes.) UHRADIŤ DO 15.09.2019

II. platba 13,20 € (doplatok 0,11/obed x 20 dní x 6 mes.) UHRADIŤ DO 15.12.2019

II. stupeň: I.platba 16,00 €(doplatok 0,20/obed x 20 dní x 4 mes.) UHRADIŤ DO 15.09.2019

II. platba 24,00 € (doplatok 0,20 x 20 dní x 6 mes.) UHRADIŤ DO 15.12.2019

Variabilný symbol - nový stravník dostane v kancelárii ŠJ Konštantný symbol - 0308

Doplatok za stravu, zálohovú platbu a čip /tí ktorí nemajú/ sa uhrádza na účet ŠJ:

SK 04 0200 000000 1637829355

Variabilný symbol - nový stravník dostane v kancelárii ŠJ Konštantný symbol - 0308 

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku ceny obeda . Tak isto sa postupuje pri neodobratí stravy.

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod v predchádzajúci pracovný deň. Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 -12.00 hod, v takomto prípade stravník uhrádza plnú hodnotu stravy podľa finančných pásiem.

Informácie pre rodičov a stravníkov

Dokumenty : Acrobat Reader *.pdf